ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินการฝึกอบรม (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖)พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการฟ้องคดี หรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๓ง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๔๔ง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท ๘๐๐๑-๒๕๔๖) พ.ศ.๒๕๔๖ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๑ง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)click here 

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการนำส่งเงินเพื่อการเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและการจ่ายคืน พ.ศ.๒๕๔๒ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๓)click here

» ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๒ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๖ ตอนที่ ๑๒ง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)click here
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
กฎกระทรวง article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.