ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article

» ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๔๒ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๖ ตอนพิเศษ ๙๘ง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒)click here

» ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ.๒๕๓๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๖ ตอนที่ ๑๘ง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒)click here

» ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๔๑ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
กฎกระทรวง article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.