ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
สนง.คุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่
dot
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร/อีเมลล์
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ข่าวสาร/หนังสือพิมพ์
dot
bulletบางกอกโพสต์
bulletเดอะเนชั่น
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletมติชน
bulletคม ชัด ลึก
bulletสยามธุรกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletสยามกีฬา
bulletABC News
bulletBBC
bulletCNN
bulletNBC
bulletNew York Times
bulletReuters
bulletTIME
bulletAsahi Shimbun
dot
บริการแปลเอกสาร
dot
bulletแปลเอกสารธุรกิจ/งานบุคคล
bulletศัพท์กฎหมายใกล้ตัว
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
กฎกระทรวง article

» กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) click here  

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ก วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๓๘ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘)click here

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here 

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗)click here 

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๗ ตอนที่ ๗ก วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

 

 

» กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.