ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
กฎกระทรวง article

» กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) click here  

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ก วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๓๘ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘)click here

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here 

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗)click here 

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๗ ตอนที่ ๗ก วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

 

 

» กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.