ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ฎีกาแรงงาน

 

¤ กฏหมายคุ้มครองแรงงาน

» งานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

» เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

» การจ้างงาน

» กรอกข้อความในใบสมัครเป็นเท็จ

» นิยาม "นายจ้าง/ลูกจ้าง"

» นิยาม "ค่าจ้าง"

» สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา(มิ.ย.๔๙)

» การค้ำประกัน เรียกหรือรับเงินประกันการทำงาน

» วันทำงาน เวลาทำงานและเวลาพัก

» ทดลองงาน  

» การทำงานล่วงเวลา 

» ค่าล่วงเวลา/ค่าทำงานในวันหยุด

» วันหยุดประจำสัปดาห์ 

» วันหยุดตามประเพณี

» วันหยุดพักผ่อนประจำปี  

» ลาป่วย  

» ลากิจ

» การเปลี่ยนตัวนายจ้าง(มิ.ย.๔๙)  

» ลดตำแหน่งแต่ไม่ลดค่าจ้าง  

» ย้ายสถานประกอบกิจการ

» หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน

» ผิดวินัยร้ายแรง

» ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

» ขาดงานละทิ้งหน้าที่ 

 

» ผิดดื่มสุรา (พ.ย.๔๙) 

» ทำร้ายร่างกาย (พ.ย.๔๙)

» ลาป่วยเท็จ (พ.ย.๔๙)

» ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

» ทุจริตต่อหน้าที่

» กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

» ดูหมิ่น/หมิ่นประมาทนายจ้าง (พ.ย.๔๙)

» ปลอมและใช้เอกสารปลอม (พ.ย.๔๙)

» จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

» ประมาทเลินเล่อนายจ้างเสียหายร้ายแรง

» ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

» หนังสือเตือน

» พักงาน

» เลิกจ้าง

» ลาออก

» เกษียณอายุ(มิ.ย.๔๙)

» การบอกกล่าวล่วงหน้าและสินจ้างฯ

» ค่าชดเชย

» ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 

» ดอกเบี้ย เงินเพิ่มและอายุความ(ก.พ.๔๙) 

» คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

» ห้ามใช้สิทธิสองทาง

» ห้ามทำงานกับคู่แข่งทางการค้า(มิ.ย.๔๙)

» บันทึกสละสิทธิ/ประนีประนอมยอมความ 

¤ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ (อยู่ในระหว่างรวบรวมฎีกา) 

¤ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

¤ กฎหมายประกันสังคม(ก.พ.๔๙)

¤ กฏหมายกองทุนเงินทดแทน

¤ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                 

¤ กฎหมายภาษีอากร(มิ.ย.๔๙)                              

¤ กฏหมายสำคัญฉบับอื่น                                          

 » ลิขสิทธิในงานของลูกจ้าง (มิ.ย.๔๙)

 » นายจ้างต้องร่วมรับผิด หากลูกจ้างทำละเมิด (มิ.ย.๔๙)

 » ใบผ่านงาน (มิ.ย.๔๙)

 »  ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ของนายจ้าง (มิ.ย.๔๙)                      

 » ห้ามทำงานให้แก่บริษัทคู่แข่งทางการค้า (พ.ย.๔๙)                  

   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.