ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ฎีกาสำคัญ article

» ไม่มีงาน ไม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพนักงานแผนกอื่นที่จะโอนย้ายไปทำงานแทนได้ เลิกจ้าง..เป็นธรรม (ฎีกาที่ ๖๗๘-๖๘๐/๒๕๔๘)

     โจทก์ที่๑ ทำงานในตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านทรัพย์สิน ส่วนโจทก์ที่๒ และที่๓ ทำงานตำแหน่งช่างประจำอาคารและตำแหน่งช่างทั่วไป เมื่อจำเลยย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมมายังอาคารใหม่ซึ่งเป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งเจ้าของอาคารผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในอาคารที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง สำหรับอาคารที่จำเลยเช่านั้น จำเลยได้ว่าจ้างผู้ทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแล้ว จำเลยจึงไม่มีงานด้านช่างและการดูแลอาคารสถานที่ให้โจทก์ทั้งสามอีกต่อไป อีกทั้งโจทก์ทั้งสามก็ไม่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงในอาคารที่ทำการใหม่ของจำเลย และไม่ปรากฎว่าโจทก์ทั้งสามมีคุณสมบัติที่ดีกว่าพนักงานซึ่งทำงานประจำในแผนกอื่นของจำเลยที่จะโอนย้ายโจทก์ทั้งสามไปทำงานแทนพนักงานเหล่านั้นได้

     การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม เนื่องจากไม่มีงานที่เหมาะสมให้โจทก์ทั้งสามดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสาม 

» โอนย้ายตำแหน่งลดลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ลูกจ้างปฏิเสธไม่ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือน (ฎีกาที่ ๘๖๘/๒๕๔๘)  

     แม้นายจ้างจะมีอำนาจบริหารในการโยกย้ายตำแหน่งงานของลูกจ้าง เพื่อให้เหมาะสมแก่งาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพซึ่งมิใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างก็ตาม แต่การโยกย้ายนั้นต้องไม่เป็นการลดตำแหน่งงานหรือค่าจ้างของลูกจ้าง อีกทั้งไม่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างด้วย การที่จำเลยย้ายโจทก์ในตำแหน่งเลขานุการประจำสำนักงานใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งทำงานธุรการในฝ่ายจัดซื้อไปดำรงตำแหน่งพนักงานทั่วไปประจำผักและผลไม้ที่สาขาของจำเลยซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมสินค้าและผลไม้ รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ซึ่งมีลักษณะงานที่ด้อยกว่าเดิม อีกทั้งเป็นการย้ายโจทก์จากตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานระดับ ๔ ไปเป็นพนักงานทั่วไปประจำแผนกผักและผลไม้ ซึ่งหัวหน้าแผนกดังกล่าวเป็นพนักงานระดับ ๓ จึงเป็นการย้ายที่ลดตำแหน่งของโจทก์ลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม ก็เป็นคำสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่โจทก์

      การที่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมไปทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนั้น ไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของนายจ้าง จำเลยไม่อาจออกหนังสือเตือนในการกระทำของโจทก์ดังกล่าวได้ การที่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมไปทำงานในตำแหน่งใหม่ จึงไม่เป็นการกระทำผิดซ้ำหนังสือเตือน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ (๔) ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างฯ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว

» ลูกจ้างคัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์นายจ้าง ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างหรือไม่ (ฎีกาที่ ๕๑๖๑/๒๕๔๗) 

     เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองของบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบบัญชีกำไร-ขาดทุน และ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่บุคคลสามารถไปขอตรวจสอบและขอคัดสำเนาได้จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์จึงไม่ถือเป็นความลับของบริษัทลูกค้าโจทก์ร่วมอันต้องปกปิด การที่จำเลยใช้เอกสารดังกล่าวปฏิบัติในหน้าที่ให้แก่โจทก์ร่วมเสร็จแล้วไม่นำกลับคืนแก่โจทก์ร่วม จึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมหรือลูกค้าของโจทก์ร่วมต้องเสียหาย การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่โจทก์ร่วมหรือผู้อื่น

     ข้อมูล ตามพจนานุกรมให้ความหมายว่า ข้อเท็จจริง หรือ สิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ ส่วนข้อเท็จจริง หมายความว่า ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่จริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง ดังนั้นข้อมูลจึงไม่นับเป็นวัตถุมีรูปร่าง สำหรับตัวอักษร ภาพ แผนผัง และตราสารเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูลออกจากแผ่นบันทึกข้อมูล โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิใช่รูปร่างของข้อมูล เมื่อ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗ บัญญัติว่า ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลจึงไม่ถือเป็นทรัพย์ การที่จำเลยนำแผ่นบันทึกข้อมูลเปล่าลอกข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลของโจทก์ร่วม จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ 
ศึกษาจากฎีกา
Copyright © 2010 All Rights Reserved.