ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
HR ภาษี

» กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒๖๓)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๒ก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๘)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๗ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้มีเงินได้ มีหน้าที่หักภาษี ณ.ที่จ่าย มีและใช้เลขบัตรประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙) click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๑)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๐)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙) click here

» กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๕๗ (พ.ศ.๒๕๔๙)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๒ก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘) click here

»  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่๑๐๓ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) click here

» พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๘)พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่๙๗ก วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗)พ.ศ.๒๕๔๘  (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่๙๗ก วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

ภาษีลูกกตัญญู

» พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๖)พ.ศ.๒๕๔๘ click here

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่๑๓๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการหักภาษีลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู บิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ตามมาตรา ๔๗(๑)(ญ)แห่งประมวลรัษฎากร click here

» ประกาศกรมสรรพากร เรื่องหลักฐานการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา ๔๗(๑)ญ)แห่งประมวลรัษฎากร click here

» หนังสือการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๖)click hereCopyright © 2010 All Rights Reserved.