ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article

»คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙(๓)ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑) click here

»คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๓๗๗/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘)  click here
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
กฎกระทรวง article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.