ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
สนง.คุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่
dot
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร/อีเมลล์
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ข่าวสาร/หนังสือพิมพ์
dot
bulletบางกอกโพสต์
bulletเดอะเนชั่น
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletมติชน
bulletคม ชัด ลึก
bulletสยามธุรกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletสยามกีฬา
bulletABC News
bulletBBC
bulletCNN
bulletNBC
bulletNew York Times
bulletReuters
bulletTIME
bulletAsahi Shimbun
dot
บริการแปลเอกสาร
dot
bulletแปลเอกสารธุรกิจ/งานบุคคล
bulletศัพท์กฎหมายใกล้ตัว
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article

 

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๙(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๓๑ง วันที่ ๒๑ ธันวาคม๒๕๔๙) click here

 

 » ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๕ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาพัฒนาแรงงาน (ฉบับที่ ๒)(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๔ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนและแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๖ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ  (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๖ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) click here

 » ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙) click here

 

 

 

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาล แทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๑๑๘ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๑๑๘ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมควมปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๑๑๘ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ในภาชนะที่ใช้บรรจุ หรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๑๑๘ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๑๑๘ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการส่งมอบงานที่รับไปทำที่บ้าน (ฉบับที่๒)(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๕๖ง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ที่ให้นายจ้างแจ้งการดำเนินการต่อพนักงานตรวจแรงงาน (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๕๖ง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมตรังสีหรือบริเวณหรือห้องใดๆที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี และแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

  » ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ๒๕ง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการส่งมอบงานที่รับไปทำที่บ้าน ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๑  ตอนพิเศษ๙๙ง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ๙๘ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ๙๘ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗) click here

 

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๙ ตอนพิเศษ๔๔ง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕) click here

 

 » ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จัดประชุม สัมมนา อบรม ฝึกหรือการอื่นตาม มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๗ ตอนพิเศษ๖๗ง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งของพนักงานงานตรวจแรงงาน (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขออนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในเวลาทำงานปกติ ระหว่าง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำงานปกติและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ๘๕ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ช่วงเวลาการทำงานในวันทำงานปกติและในวันหยุดในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ๘๕ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑) click here 

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งการจ้าง แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และแบบสิ้นสุดการจ้างลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) click here

 

 

 

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ๙๘ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ๙๘ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงายฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๔๓ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๐)click here    
    
» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๖ง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐)click here 
» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๖ง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑) click here

» ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) click here 
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
กฎกระทรวง article
ประกาศกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.