ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot
ประกาศกระทรวงแรงงาน article

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)(ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๖ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒๗ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน(ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๙ง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารก่อมะเร็งที่ห้ามนายจ้างส่งมอบให้แก่ลูกจ้างในงานที่รับไปทำที่บ้าน(ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๙ง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ ๘๕ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑) click here 

» ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) click here 

» ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง วันแรงงานแห่งชาติ(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนพิเศษ ๗๑ง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) click here

» ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๔ ตอนที่ ๒๖ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐)click here

» ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๔ง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘)click here

 
รวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ article
พระราชกฤษฎีกา article
กฎกระทรวง article
ระเบียบกระทรวงแรงงาน article
คำสั่งกระทรวงแรงงาน article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน article
ระเบียบคณะกรรมการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.